Medycyna pracy
Badania kierowców

ABBMed - Badania kierowców

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy , który wykonuje przewóz drogowy, jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim. Są one przeprowadzane w celu stwierdzenia czy kierowca może wykonywać pracę na stanowisku kierowcy, poprzez stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych. Badania dla kierowców  są wykonywane również:

  1. osobom ubiegającym się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  2. osobom przedłużającym ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  3. osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,
  4. kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  5. osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia,
  6. osobom występującym o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny. Przy rejestracji na badania pacjent jest zapisywany na konsultację okulistyczną, neurologiczną, laryngologiczną, psychologiczną oraz inne badania diagnostyczne: pole widzenia, audiogram, poziom cukru, EKG po 50 roku życia. Na koniec, z kompletem wyników badań, trafia do lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców.

Badania lekarskie kierowców dotyczą również osób, które w ramach obowiązków służbowych korzystają z samochodów i zostały skierowane przez pracodawcę na obowiązkowe badania wstępne lub okresowe. Badania te nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym, lecz są wykonywane na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy.

Icon

Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Z chęcią pomożemy!

Tel: 516 221 110